15. حیض و نفاس و روزه

15. حیض و نفاس و روزه

15. حیض و نفاس و روزه: روزه در ایام عادت ماهانه حرام و باطل است و اگر زن در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل می شود.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 11:10
14. احتلام و روزه ماه رمضان

14. احتلام و روزه ماه رمضان

14. احتلام و روزه ماه رمضان: احتلام در روز (جنب شدن در خواب) روزه را باطل نمی­ کند و واجب نیست فوراً غسل کند

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 11:6
13. جنابت و روزه ماه رمضان

13. جنابت و روزه ماه رمضان

13. جنابت و روزه ماه رمضان: یکی از مبطلات روزه ماه رمضان «باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح» است، که اگر عمداً تا اذان صبح در ماه رمضان غسل نکند؛ یا اگر وظیفه او تیمم است، عمداً تیمم ننماید؛ روزه‏ اش باطل است.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 10:59
12. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (2)

12. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (2)

12. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (2): اگر چیزی را با اعتقاد به درستی آن از قول خدا، یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده است، یا چیزی را که می داند دروغ است به آنان نسبت دهد، بعد بفهمد راست بوده، روزه باطل نمی شود.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 10:47
11. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (1)

11. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (1)

11. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (1): یکی از مبطلات روزه نسبت دروغ دادن به خدا و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام است و بنابر احتیلط واجب کفاره جمع بر او واجب میشود.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 10:32
10. روزه و مسائل زناشویی

10. روزه و مسائل زناشویی

10. روزه و مسائل زناشویی جماع و همبستری در روز ماه مبارک رمضان برای شخص روزه دار جایز نیست و باعث باطل شدن روزه میشود و علاوه بر قضا، کفاره و تعزیر نیز دارد، و سایر تمتعات کراهت دارد ...

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 14:45
9. مضمضه، غرغره و استنشاق مایعات در حال روزه

9. مضمضه، غرغره و استنشاق مایعات در حال روزه

9. مضمضه، غرغره و استنشاق مایعات در حال روزه مضمضه زیاد آب برای روزه‏ دار مکروه است و اگر آب بی اختیار به حلق برسد و فرو رود باید روزه را قضا کند مگر آنکه برای وضو مضمضه کرده باشد ...

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 14:40
8. استحباب اقامه نماز مغرب و عشا قبل از افطار

8. استحباب اقامه نماز مغرب و عشا قبل از افطار

8. استحباب اقامه نماز مغرب و عشا قبل از افطار الف) مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را قبل از افطار بخواند. ب) اگر کسی منتظر او است، یا میل زیادی به غذا دارد، به طوری که نمی‏تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند؛ ولی به قدری که ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد. (رساله، م 1750)

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 14:38
7. روزه و ضرر

7. روزه و ضرر

7. روزه و ضرر کسی که روزه برای او ضرر دارد، نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد باطل است و ملاک در ضرر، تشخیص خود فرد است ...

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 14:33
6. کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

6. کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

6. کسانی که روزه بر آنها واجب نیست: الف) شخص پیر ب) بیماری که زیاد تشنه می‏شود ج) حامله و خانمی که بچه شیر می¬دهد.

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 13:55
5. موارد استحباب اجتناب از مبطلات

5. موارد استحباب اجتناب از مبطلات

5. موارد استحباب اجتناب از مبطلات برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان، اگر چه روزه نیستند، از کاری که روزه را باطل می‏کند، خودداری نمایند: اول: مسافری که در سفر خود کاری را که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد و قبل از ظهر به وطن خود، یا به جایی که می‏خواهد ده روز بماند، برسد. دوم: مسافری که بعد از ظهر به وطن خود، یا به جایی که می‏خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد. سوم: مریضی که قبل از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‏کند، انجام داده باشد. چهارم: مریضی که بعد از ظهر خوب شود. پنجم: زنی که در بین روز از خون حیض و نفاس پاک شود. ششم: کافری که در بین روزِ ماه رمضان مسلمان شود. (رساله، م 1749)

شنبه, اردیبهشت 13, 1399 12:58
4. سه نکته ضروری در مورد مبطلات روزه

4. سه نکته ضروری در مورد مبطلات روزه

4. سه نکته ضروری در مورد مبطلات روزه نکته اول: ارتکاب سهوی مفطرات روزه را باطل نمی¬کند اگر روزه دار مفطری را سهواً انجام دهد، روزه اش باطل نمی شود و فرقی هم بین انواع روزه¬ها نیست. تذکر: برخی از نمونه¬های سهو در حکم عمد است؛ مثل فراموشی غسل جنابت و نیز خواب ماندن جنب برای بار دوم یا بیشتر. (م 1622 و 1630) نکته دوم: جهل به حکم مفطرات اگر شخص روزه دار مفطری را عمداً انجام دهد، درحالی که نمی دانسته روزه به وسیلۀ این کار باطل می¬شود: اگر می¬توانسته مسأله را یاد بگیرد (جاهل مقصر) روزه¬اش باطل می¬شود و بنایر احتیاط واجب باید کفاره بدهد. اگر نمی¬توانسته مسأله را یاد بگیرد (جاهل قاصر) بنا بر احتیاط واجب، روزه اش باطل است، ولی کفاره بر او واجب نیست. کسی که ملتفت مسأله نبوده (غافل) و یا یقین داشته که فلان چیز روزه را باطل نمی¬کند و عمداً انجام داده است، کفاره بر او واجب نیست. (عروة الوثقی مع تعالیق الامام، ص 555؛ م 1659) نکته سوم: لازم نیست روزه دار به تمام مبطلات و مفطرات علم تفصیلی داشته باشد؛ بلکه اگر نیت کند که از تمام مبطلات و مفطرات امساک کند، کافی است. (عروة الوثقی مع تعالیق الامام، ص 538)

شنبه, اردیبهشت 13, 1399 12:13
3. روزه و مسافرت

3. روزه و مسافرت

3. روزه و مسافرت حکم مسافرت در ماه مبارک رمضان 1. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. (م 1715) 2. مسافرت برای فرار از روزه قبل از گذشتن 23 روز از ماه رمضان کراهت دارد. (م 1715) 3. چنانچه بعد از اذان ظهر به سفر برود، باید روزه ای را که گرفته ادامه دهد و روزه اش صحیح است. (م 1721) 4. اگر روزه دار قبل از اذان ظهر به سفر برود، وقتی از حد ترخص گذشت باید افطار کند و چنانچه قبل از رسید به حد ترخص مبطلی را انجام دهد، علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب کفاره نیز بر او واجب می¬شود. (م 1721) 5. اگر مسافر پیش از اذان ظهر به وطن یا به جایی برسد که می خواهد 10 روز در آنجا بماند، چنانچه مبطلی انجام نداده باشد، باید نیت کند و آن روز را روزه بگیرد. (م 1722) 6. اگر مسافر بعد از اذان ظهر به وطن یا به جایی برسد که می خواهد 10 روز در آنجا بماند، نباید آن روز را روزه بگیرد. (م 1723) حکم روزه در سفر مسافر نباید روزه بگیرد و روزه گرفتن در سفر ـ خواه واجب یا مستحب، و خواه ادا یا قضا ـ باطل است مگر در موارد زیر که روزه گرفتن واجب و یا جایز و صحیح است: 1. کسی که نمی¬داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و تا مغرب نفهمد، روزه¬اش صحیح است. (م 1719) 2. اگر روزه دار بعد از اذان ظهر به سفر برود. (م 1721) 3. کسی که شغلش مسافرت است. (م 1714) 4. کسی که سفر او سفر معصیت است. (م 1714) 5. مسافری که

شنبه, اردیبهشت 13, 1399 12:8
2. استفاده از ابزارهای درمانی و دارویی در حال روزه

2. استفاده از ابزارهای درمانی و دارویی در حال روزه

استفاده از ابزارهای درمانی و دارویی در حال روزه تزریقات و روزه واکسن و تزریق آمپولی که به جای دارو استعمال می شود اشکال ندارد. تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند، اشکال ندارد. احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می رود، خودداری کند. (رساله توصیح المسائل، م 1576) استفاده از اسپری جهت رفع تنگی نفس اشکال ندارد و روزه صحیح است؛ زیرا براستعمال آن خوردن و آشامیدن صدق نمیکند. (استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 384، س3376 و 3377) قرص زیر زبانی برای بیماران قلبی اگر آب دهان مخلوط به آن را فرو ببرد، روزه باطل است. البته اگر روزه برای او ضرر دارد نباید روزه بگیرد. (استفتائات امام خمینی، ج 3، س3375) استفاده از وسائل دندانپزشکی و درجه تب سنج در حال روزه قرا دادن تب سنج در دهان و نیز لوازم دندان پزشکی در حال روزه، روزه را باطل نمیکند. (استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 385، س3378 و 3379)

شنبه, اردیبهشت 13, 1399 11:41
1. مبطلات روزه

1. مبطلات روزه

نُه چیز روزه را باطل می کند: (م 1572) اول: خوردن وآشامیدن؛ دوم: آمیزش جنسی (جماع)؛ سوم: انجام کاری که موجب خروج منی شود(استمنا)؛ چهارم: دروغ بستن به خدا، پیامبر و ائمه (علیهم السلام)؛ و بنابر احتیاط واجب حضرت زهرا (س) پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق و بنابر احتیاط واجب رساندن دودغلیظ به حلق؛ ششم: فرو بردن تمام سر در آب (بنابر احتیاط واجب)؛ هفتم: باقی ماندن با حال جنابت یا حیض یا نفاس تا اذان صبح؛ هشتم: اماله کردن (تنقیه) با چیزهای روان؛ نهم: عمداً قی کردن (استفراغ کردن).

دوشنبه, اردیبهشت 08, 1399 10:0
ذبح شرعی با دستگاه

ذبح شرعی با دستگاه

ذبح شرعی با دستگاه امام خمینی دی ماه سال 1347 ش، یعنی بیش از 50 سال پیش در پاسخ به پرسش هایی پیرامون ذبح شرعی با دستگاه های جدید مطالب ارزنده ای فرموده اند که امروزه نیز جالب است...

چهارشنبه, دی 25, 1398 10:51
تغییر جنسیت

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت مسأله 1- ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعکس آن، حرام نیست. و همچنین این عمل در خنثی حرام نیست تا ملحق به یکی از دو جنس شود. و آیا اگر زن در خود تمایلاتی از سنخ تمایلات مرد یا بعضی از آثار رجولیّت را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف را یا بعضی از آثار آن را ببیند، تغییر آن واجب است؟ ظاهر آن است که واجب نیست، در صورتی که شخص، حقیقتاً از جنسی باشد و لیکن تغییر جنسیت او به آنچه که مخالف او است، ممکن باشد. تحریر الوسیلة(ترجمه فارسی)، ج‏2، ص: 663

چهارشنبه, آذر 20, 1398 8:22
اجرای سرود و خوانندگی گروهی بانوان

اجرای سرود و خوانندگی گروهی بانوان

1. اگر عده‏ ای از خواهران به طور دسته‏ جمعی سرود بخوانند و بر روی نوار ضبط شود و در موقع پخش، صدای هر کدام هم مشخص نباشد، استماع کردن افراد نامحرم محل اشکال است یا خیر؟ بسمه تعالی، اگر مفسده نداشته باشد، اشکال ندارد. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9926] 2. اجرای سرودهای دسته‏جمعی (بدون موسیقی) برای خواهران در جاهایی که نامحرم می‏باشد، اشکال دارد؟ بسمه تعالی، اگر مفسده‏ای بر آن مترتب نباشد اشکال ندارد. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9925]

چهارشنبه, آبان 29, 1398 8:30
تدریس قرآن برای جنس مخالف

تدریس قرآن برای جنس مخالف

تدریس قرآن توسط مرد به زن یا زن به مرد جایز است یا خیر؟ 1. آیا قرآن درس دادن مرد به زن چگونه است؟ در صورت جواب مثبت اگر زن پیش مرد جهت یادگیری قرآن بخواند چه صورت دارد؟ بسمه تعالی، با نبود مفسده مانع ندارد. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9921] 2. تدریس قرآن توسط مرد به زن یا زن به مرد جایز است یا خیر؟ بسمه تعالی، اشکال ندارد ولی رعایت حجاب واجب لازم است. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9922]

دوشنبه, آبان 27, 1398 9:50
قرائت قرآن توسط بانوان در حضور نامحرم

قرائت قرآن توسط بانوان در حضور نامحرم

1. مسابقۀ قرائت قرآن زن در محفل مردان چه صورت دارد؟ بسمه تعالی، حکم، دایر مدار وجود مفسده و عدم آن است. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9919] 2. اگر زن قرآن را با قرائت یا عادی جلوی مردی بخواند، از نظر اسلام گناه است یا نه؟ بسمه تعالی، اگر مفسده‏ای نداشته باشد مانع ندارد. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9933]

شنبه, آبان 25, 1398 13:13
سخنرانی بانوان برای مردها

سخنرانی بانوان برای مردها

سخنرانی زن در میان مردان چه صورت دارد؟ بسمه تعالی، حکم، دایر مدار وجود مفسده و عدم آن است. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9920] بسمه تعالی، تظاهرات و سخنرانی بانوان در صورت عدم مفسده، مانع ندارد و از خواندن اشعار و غیر آن با لحن بین مردان، اگر موجب مفسده است، باید اجتناب نمایند. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9928] آیا زنان می‏توانند در حضور نامحرم برنامه سرودهای انقلابی و سخنرانی مذهبی داشته باشند؟ بسمه تعالی، سخنرانی با مراعات وظایف شرعیه و نبود مفسده مانع ندارد. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9932]

چهارشنبه, آبان 22, 1398 10:4
گفت و گوی با نامحرم

گفت و گوی با نامحرم

حکم مکالمۀ بدون شهوت اجنبیین [زن و مرد نامحرم]چیست؟ بسمه تعالی، برای مرد اگر تلذّذ و ریبه در بین نباشد شنیدن جایز است و...

دوشنبه, آبان 20, 1398 9:10
صدای زن

صدای زن

جواز شنیدن صدای زن در صورت نبود مفسده

شنبه, آبان 18, 1398 14:7
شنیدن صدای نامحرم

شنیدن صدای نامحرم

اگر برادران، صدای خواهری را که در حال خواندن دکلمه یا مقاله است بشنوند، اشکال دارد یا نه؟

پنجشنبه, آبان 16, 1398 0:10
حکم شنیدن صدای تک خوانی یا جمع خوانی زن

حکم شنیدن صدای تک خوانی یا جمع خوانی زن

حکم تک خوانی زنان و شنیدن صدای تک خوانی یا جمع خوانی زنان

دوشنبه, آبان 13, 1398 10:16
صفحه 4 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5

زمزم احکام، ربا و اقسام آن

حرمت ربا با آیات قرآن و سنت رسول خدا (ص) و احادیث اهل بیت علیهم السلام و اجماع فقها ثابت گشته و از گناهان بزرگ محسوب می شود ،
ربا یا ربای معاملی است و یا ربای قرضی و ربا در معامله عبارت است از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی.

عید غدیر

«امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی است، این عید، عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر - سلام الله علیه - را منصوب فرمودند.» (صحیفه امام؛ ج 19، ص 63)