کد مطلب: 4134 | تاریخ مطلب: 01/09/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کتابشناسی موضوعی «امام خمینی و قرآن» (1)

در این فهرست، پایان نامه های مرتبط با موضوع «امام خمینی و قرآن» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شوند.

کتابشناسی موضوعی «امام خمینی و قرآن» (1)

تهیه و تنظیم: روح الله صباغی

1. آداب‌ ب‍اطن‍ی‌ ت‍لاوت‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ آداب‌ ال‍ص‍ل‍وة ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌).ن‍گ‍ارش‌ ف‍ری‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ن‍ژاد. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دی‍اری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: رض‍ا م‍ؤدب‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌؛دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۲، ۱۷۹ص‌.

2. ات‍ح‍اد م‍ل‍ی‌ و ان‍س‍ج‍ام‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ وره‍ب‍ری‌. رح‍ی‍م‌ رح‍ی‍م‍ی‌. س‍طح‌ ۳ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د]- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: غ‍لام‍رض‍اب‍ه‍روزل‍ک‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍وروزی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۸۷،ز، ۱۷۲ ص‌.

3. اس‍ت‍خ‍ف‍اف‌ و اس‍ت‍ه‍زاء از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌. ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ج‍م‍ال‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ش‍ک‍وری‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ت‍ه‍ران‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌، ۳۳۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.

4. ال‍ه‍ام‌گ‍ی‍ری‌ ق‍ی‍ام‌ و م‍ب‍ارزات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (رح‍م‍ةال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌) از ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌. ن‍گ‍ارش‌م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍اق‍رن‍ی‍ا. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ گ‍رای‍ش‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌زاده‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌.م‍رک‍زی‌،۱۳۷۶،خ‌، ۱۱۱ ص‌.

5. ان‍ق‍لاب‌ و اص‍لاح‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌: ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍ون‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ ظلال‌ ال‍ق‍رآن‌.ن‍گ‍ارن‍ده‌ س‍ی‍ده‌ م‍رض‍ی‍ه‌ ت‍ق‍وی‌ن‍ی‍ا. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ن‍ص‍ور م‍ی‍راح‍م‍دی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ آل‌ غ‍ف‍ور. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌؛م‍ؤس‍س‍ه‌آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۸۲، ۱۱۵ص‌.

6. ب‍رداش‍ت‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ از آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ در دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ و دی‍وان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌).م‍ح‍س‍ن‌ ک‍ی‍وان‍ی‌ ب‍روج‍ن‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ( (MA)ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ص‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دک‍ت‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ق‍ص‍رچ‍م‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ده‍اق‍ان‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ده‍اق‍ان‌،۱۳۸۶،م‌، ۲۱۰ ص‌.

7. ب‍ررس‍ی‌ آرای‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍رب‌زاده‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د )ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دی‍اری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ م‍ع‍رف‍ت‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ق‍م‌]: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)،۱۳۸۰،ص‌، ۱۳۸ ص‌.

8. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ا ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍از. ش‍ه‍روزاژدرن‍ی‍ا. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: دل‌آرا ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ پ‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍رج‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍دک‍رج‌،۱۳۸۵،ج‌، ۱۲۹ ص‌.

9. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍م‍ای‌ ق‍رآن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ چ‍ه‍ری‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌)ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ف‍لاح‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ق‍رآن‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د اش‍رف‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌،۱۳۸۵، ۱۴۲ص‌.

10. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ف‍اق‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ن‍اف‍ق‍ی‍ن‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ درش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آم‍ل‌. ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍دوی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )دی‍ن‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر اب‍وال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ب‍اب‍ل‌: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ان‌،۱۳۷۶، ۹۹ص‌.

11. ت‍اوی‍ل‌ ق‍رآن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا دی‍دگ‍اه‌ س‍ی‍د ح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌ (ره‌). م‍ه‍دی‌ رض‍وان‍ی‌پ‍ور. (س‍طح‌ ۳ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د] )[ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌]- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:اح‍م‍د ع‍اب‍دی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۸۶، ۱۱۷ص‌.

12. ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ظری‍ه‌ س‍طوح‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ق‍رآن‌ از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌). م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر ب‍ی‍وک‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود ی‍وس‍ف‌ ث‍ان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۵،[۶]، ۱۴۴ ص‌.

13. ت‍ج‍ل‍ی‌ ق‍رآن‌ در آث‍ار اخ‍لاق‍ی‌  ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). م‍ه‍ی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ وح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دی‍اری‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: م‍ودب‌، رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌،۱۳۸۵، ۱۹۳ب‌.

14. ت‍أث‍ی‍ر ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ ب‍ر ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ع‍ف‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ص‍طف‍ی‌ اول‍ی‍ائ‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍درض‍ازم‍ان‌ اح‍م‍دی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: اراک‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌،۱۳۸۱،ن‍م‍ره‌دان‍ش‍ج‍و:۱۹ . ن‍ه‌، ۱۵۳ ص‌.

15. ت‍أوی‍لات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) از آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌. ن‍ج‍م‍ه‌ ک‍ری‍م‍ی‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌گ‍رج‍ی‍ان‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ی‍دال‍ل‍ه‌ ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ق‍م‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍اق‍ر ال‍ع‍ل‍وم‌ (ع‌)،۱۳۸۹،د، ۱۳۵ ص‌.

16. ح‍ج‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ه‍م‌ ق‍رآن‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‌). س‍م‍ی‍ه‌ ص‍ف‍اری‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍اک‍پ‍ور. دان‍ش‍گ‍اه‌: زاه‍دان‌:دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌،۱۳۸۶، ۱۷۴ص‌.

17. رواب‍ط دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌. ن‍گ‍ارش‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ص‍ادق‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د س‍ت‍وده‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۷۹، ۷۳ص‌.

18. روش‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و آث‍ار ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آن‌ در ع‍ص‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍رک‍ری‍م‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر ام‍ام‍ی‌.اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د رض‍ا آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: اراک‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍داراک‌،۱۳۷۵،ی‍ازده‌، ۱۷۸ ص‌.

19. ری‍ش‍ه‌ی‍اب‍ی‌ خ‍اس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در رس‍ال‍ه‌ س‍رال‍ص‍ل‍وة ازدی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌. س‍ی‍ده‌ م‍ی‍ن‍ا ح‍ج‍ازی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ وح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ب‍اس‌ ه‍م‍ام‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د غ‍ف‍ران‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌،۱۳۸۰،ر،.۲۱۰ ص‌.

20. س‍ی‍م‍ای‌ ق‍رآن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌). ن‍گ‍ارن‍ده‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ری‍ع‍ان‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )م‍درس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دوی‌ راد.اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: اک‍ب‍ری‍ان‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ت‍ه‍ران‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌،۱۳۷۲،ج‌، ۲۳۲ ص‌.: م‍ص‍ور.

21. ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ق‍رآن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ش‍ه‍ی‍د ص‍در. م‍ح‍دث‍ه‌ م‍ی‍رش‍ک‍اری‌س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍س‍ن‌ ص‍ادق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌،دان‍ش‍ک‍ده‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌ک‍ری‍م‌،۱۳۹۳، ۱۲۱ص‌.

22. ع‍وام‍ل‌ ان‍ح‍طاط و س‍ق‍وط ج‍وام‍ع‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ ب‍ا اش‍اره‌ ب‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌). ع‍ب‍دال‍ه‍اش‍م‌ م‍ی‍رزا. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ت‍ف‍س‍ی‍ر و ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:اح‍م‍د م‍رادخ‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د ال‍ل‍ه‌اک‍ب‍ری‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)،۱۳۸۹،۴، س‌،۲۶۵ ص‌.

23. م‍ب‍ان‍ی‌ رواب‍ط و س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ دول‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ در ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ع‍ب‍اس‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍ودس‍ری‍ع‌ال‍ق‍ل‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ن‍ج‍ارزادگ‍ان‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ اص‍ول‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۷۹،و، [۱۸۲] ص‌.

24. م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ درب‍اره‌ آزادی‌. زه‍را ک‍ف‍ل‍و. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )[ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌]- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ب‍ی‌ج‍ا]: دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ق‍رآن‍ی‌،۱۳۸۴، ۱۶۶ص‌.

25. م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اص‍لاح‌گ‍رای‍ان‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ی‍دج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اس‍دآب‍ادی‌(ره‌). ف‍اطم‍ه‌ گ‍ودرزی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ وح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ه‍دوی‌ راد،ح‍س‍ی‍ن‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۸،ط، [۱۵۴] ص‌.

26. م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). س‍ی‍د رض‍ا ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌. (دک‍ت‍ری‌)ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ رض‍ای‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: اح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دم‍ح‍لات‍ی‌،۱۳۹۲،ز، ۲۹۶ ص‌.

27. م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) در ح‍وزه‌ ان‍س‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌. س‍م‍ی‍ه‌زواری‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دی‍ه‌ س‍ادات‌م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر وم‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌،۱۳۹۲،ه‌، [۲۳۸] ص‌.

28. م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ق‍رآن‍ی‌ ک‍رام‍ت‌ ان‍س‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ش‍ه‍ی‍دم‍طه‍ری‌ (ره‌). ع‍ل‍ی‌ن‍ج‍ات‌ رای‍زن‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌-اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ل‍ی‌ ال‍ه‌ ب‍داش‍ت‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍س‍ک‍ر دی‍رب‍از. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ق‍م‌،۱۳۸۸،ه‍-، [۱۶۳] ص‌.

29. م‍ه‍ج‍وری‍ت‌ ق‍رآن‌ و راه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). م‍ری‍م‌ب‍ن‍ان‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌ ف‍ت‍اح‍ی‌زاده‌.اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: رض‍ا م‍ؤدب‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۶، ۲۵۷ص‌.

30. ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ج‍ام‍ع‍ی‍ت‌ ق‍رآن‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌).م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍وس‍وی‌ ک‍رام‍ات‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دی‍اری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د ج‍واد ن‍ج‍ف‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ق‍م‌،۱۳۸۹،ل‌، ۱۷۵ ص‌.

31. ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ اخ‍ب‍اری‍ان‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ف‍ه‍م‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د خ‍زان‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:س‍ی‍د رض‍ا م‍ودب‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دی‍اری‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ق‍م‌،۱۳۸۹، ۱۵۷ص‌.

32. ن‍ق‍ش‌ آم‍وزه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ در ت‍ک‍وی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ق‍رب‍ان‌ م‍وس‍وی‌ چ‍اش‍م‍ی‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )م‍درس‍ی‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ج‍ف‌ ل‍ک‌زای‍ی‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د ف‍اک‍ر م‍ی‍ب‍دی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ب‍ی‌ج‍ا]: دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،م‌،۲۵۹ ص‌.

33. ن‍ق‍ش‌ ق‍رآن‌ در زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ س‍ی‍د ج‍م‍ال‌ اس‍دآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ب‍ده‌ و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ ب‍اق‍ری‌ ب‍رزک‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌و ح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌ م‍ف‍ت‍ح‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دی‍اری‌ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌،۱۳۹۰،ط، ۱۷۶ ص‌.

34. وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) در آئ‍ی‍ن‍ه‌ ق‍رآن‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌ راض‍ی‍ه‌ ع‍س‍ک‍ری‌. (دوره‌م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌] )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍س‍ی‍ن‌خ‍ن‍ی‍ف‍ر. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ف‍اض‍ل‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌: م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ خ‍واه‍ران‌،۱۳۸۰،۱۱۱ص‌.

. انتهای پیام /*
 

زمزم احکام، ربا و اقسام آن

حرمت ربا با آیات قرآن و سنت رسول خدا (ص) و احادیث اهل بیت علیهم السلام و اجماع فقها ثابت گشته و از گناهان بزرگ محسوب می شود ،
ربا یا ربای معاملی است و یا ربای قرضی و ربا در معامله عبارت است از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی.

عید غدیر

«امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی است، این عید، عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر - سلام الله علیه - را منصوب فرمودند.» (صحیفه امام؛ ج 19، ص 63)