کد مطلب: 4108 | تاریخ مطلب: 19/08/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کتابشناسی موضوعی «ولایت فقیه» (1)

کتابشناسی موضوعی «ولایت فقیه» (1)

در این نوشته، پایان نامه های مرتبط با موضوع «ولایت فقیه» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود.

کتابشناسی موضوعی «ولایت فقیه»

روح الله صباغی

در این نوشته، پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع «ولایت فقیه» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می‌شود.

1. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. م‍ح‍م‍د اب‍وطال‍ب‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ال‍ه‍ی‍ات‌ وم‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دی‌ ه‍ادوی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ک‍ع‍ب‍ی‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌؛م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)،۱۳۷۹.

2. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ردم‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ولای‍ت‌ م‍طل‍ق‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ (ق‍رن‌ ۱۴ ش‍م‍س‍ی‌) ب‍اف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌. م‍ح‍م‍د م‍ن‍ص‍ورن‍ژاد. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌-اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: زی‍ب‍اک‍لام‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌.

3. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، ش‍ی‍خ‌ ان‍ص‍اری‌ و آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌خ‍وئ‍ی‌. اص‍غ‍ر ک‍دخ‍دائ‍ی‌ ال‍ی‍ادران‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ف‍ق‍ه‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍درس‍ول‌ آه‍ن‍گ‍ران‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: اح‍م‍د م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، پ‍ردی‍س‌ ق‍م‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ق‍ه‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌،۱۳۸۸.

4. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌) و ش‍ه‍ی‍د ص‍در(ق‍دس‌ س‍ره‌). س‍ج‍اد پ‍ن‍اه‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌؛س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌م‍رب‍ی‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌،۱۳۷۸.

5. ب‍ررس‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍لام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ا ن‍ظری‍ه‌ ولای‍ت‌ م‍طل‍ق‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍روز ل‍ک‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍ات‍م‌ق‍ادری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ م‍ع‍رف‍ت‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ق‍م‌]: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۷۸.

6. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ولای‍ت‌ م‍طل‍ق‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. ع‍ل‍ی‌ ک‍رب‍لائ‍ی‌ پ‍ازوک‍ی‌. (س‍طح‌ ۴ [دک‍ت‍ری‌] )ک‍لام‌اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ م‍ع‍رف‍ت‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ ی‍وس‍ف‍ی‌غ‍روی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد ارس‍طا. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۸۰.

7. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ولای‍ت‌ ان‍ت‍ص‍اب‍ی‌ م‍طل‍ق‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌).ن‍گ‍ارش‌ ق‍درت‌ ال‍ل‍ه‌ آق‍اع‍ل‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌- اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: داود ف‍ی‍رح‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌:پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۴.

8. ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ پ‍ای‍دار و ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ ق‍اس‍م‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍ات‍م‌ ق‍ادری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ آل‌ س‍ی‍دغ‍ف‍ور. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌؛م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۸۰.

9. ح‍وزه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌. ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍ود م‍وس‍وی‌ب‍ی‍وک‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:اب‍راه‍ی‍م‌ ج‍ن‍ات‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: اح‍م‍د ب‍ه‍رام‍ی‌ اح‍م‍دی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ص‍ادق‌(ع‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۱.

10. دم‍وک‍راس‍ی‌ در ن‍ظام‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. ن‍گ‍ارش‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ک‍واک‍ب‍ی‍ان‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ت‍ه‍ران‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۹.

11. م‍ب‍ان‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌). ن‍گ‍ارن‍ده‌م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍اری‍ک‌ب‍ی‍ن‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )[ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌]- دان‍ش‍گ‍اه‌:ق‍م‌؛م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌).

12. م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ در ن‍ظام‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. م‍ص‍طف‍ی‌ ک‍واک‍ب‍ی‍ان‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ش‍ک‍وری‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌،۱۳۷۶.

13. م‍ف‍ه‍وم‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. م‍ح‍ق‍ق‌ ع‍ل‍ی‌ س‍ل‍ی‍م‌زاده‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ص‍ادق‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دج‍واد ارس‍طا.دان‍ش‍گ‍اه‌: [ق‍م‌]: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۸۰.

14. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظام‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌ و ن‍ظام‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍طرت‌ ان‍س‍ان‍ی‌. ن‍گ‍ارش‌م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: اک‍ب‍ر اح‍م‍دی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ت‍ه‍ران‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)،دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۴.

15. ن‍ظام‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌. ن‍گ‍ارش‌ رض‍ی‍ه‌ م‍وس‍وی‌ف‍ر. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ق‍ت‍در،م‍ح‍م‍درض‍ا ت‍خ‍ش‍ی‍د. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌س‍ی‍اس‍ی‌،۱۳۷۳.

16. ن‍ق‍د و ارزی‍اب‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ع‍ارض‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍رآب‍ادی‌ دی‍زآب‍ادی‌. س‍طح‌ ۴ [دک‍ت‍ری‌]- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍اب‍اپ‍ور گ‍ل‌ اف‍ش‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:ق‍م‌: م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۹۱.

17. ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، ق‍درت‌ و ن‍ظارت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). م‍ح‍م‍د ب‍اوی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ش‍م‍ت‌زاده‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: داودف‍ی‍رح‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ت‍ه‍ران‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ وس‍ی‍اس‍ی‌،۱۳۷۶.

18. ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ و ک‍لام‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌ح‍م‍ی‍درض‍ا اس‍لام‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: داود ف‍ی‍رح‍ی‌.اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ق‍م‌]: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۷۹.

19. ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در اس‍لام‌. م‍ح‍ق‍ق‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ت‍رک‍س‍ت‍ان‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ف‍ق‍ه‌و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ص‍طف‍ی‌ج‍ع‍ف‍ر پ‍ی‍ش‍ه‌ف‍رد. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌؛م‍رک‍ز ج‍ه‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌. م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ وم‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۳.

20. ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌. ن‍گ‍ارش‌ ب‍ه‍رام‌ درول‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ب‍اس‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍ات‍م‌ق‍ادری‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ت‍ه‍ران‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌،۱۳۷۵.

 

 

. انتهای پیام /*
 

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


«قرآن صاعد»‏، «مناجات شعبانیۀ»،«دعای عرفات»‏،«صحیفۀ سجادیه» و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏

ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‎‏معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیۀ»‏امامان و «دعای عرفات»‏حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه‏‎ ‎‏است از ما است.‏