کد مطلب: 4112 | تاریخ مطلب: 21/05/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کتابشناسی موضوعی «آسیب شناسی انقلاب اسلامی»

کتابشناسی موضوعی «آسیب شناسی انقلاب اسلامی»

در این نوشته، منابع مرتبط با موضوع «آسیب شناسی انقلاب اسلامی» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود.

کتابشناسی موضوعی «آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی»

روح الله صباغی

در این نوشته، منابع مرتبط با موضوع «آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می‌شود.

پایان نامه

1. اص‍لان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ی‍ا/ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌). (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر س‍ی‍دص‍درال‍دی‍ن‌ م‍وس‍وی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دک‍ت‍ر ن‍ورال‍ل‍ه‌ ق‍ی‍ص‍ری‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۴.

2. ب‍یت‍ا، ک‍ری‍م‌/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌س‍ره‌). (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دب‍اق‍رخ‍رم‍ش‍اد. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌آزاد اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۱.

3. ح‍ی‍دری‌ ک‍ب‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ وش‍ه‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌(ره‌). (س‍طح‌ ۳ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د] )[ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌]- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ج‍ف‌ ل‍ک‌زای‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: داودم‍ه‍دوی‌زادگ‍ان‌. م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۸۶.

4. س‍م‍اوات‍ی‌، ف‍ره‍اد/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). ف‍ره‍ادس‍م‍اوات‍ی‌. س‍طح‌ ۳ (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ س‍خ‍اوت‍ی‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌. ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،۱۳۹۸.

5. ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د)ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌ خ‍دادادی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍س‍ن‌ت‍لاش‍ان‌. س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌م‍رب‍ی‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌،۱۳۸۲.

6. ق‍ش‍ق‍اوی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌.اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ش‍م‍ت‌زاده‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د،۱۳۸۱.

کتاب

7. ای‍زدی‌، ح‍س‍ی‍ن‌/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ب‍ه‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ (ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ ان‍ق‍لاب‌اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ و ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌)/ ح‍س‍ی‍ن‌ ای‍زدی‌.-- ق‍م‌: ک‍ت‍اب‌ ف‍ردا،۱۳۹۷.

8. آس‍ی‍ب‌ درون‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ب‍ی‍رون‍ی‌: ب‍ی‍ان‍ات‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دی‍دارش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ه‍م‍ای‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ پ‍دی‍دآورن‍ده‌ م‍وس‍س‍ه‌ره‍پ‍وی‍ان‌ غ‍دی‍ر ن‍ور.-- ق‍م‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍رن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌،۱۳۹۱ .

9. آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ دوره‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ه‍م‍ای‍ش‍ه‍ای‌آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍ار ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍وادب‍ک‍ائ‍ی‍ان‌.-- م‍ش‍ه‍د: س‍ن‍ب‍ل‍ه‌،۱۳۸۵ .

10. آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ک‌ان‍ق‍لاب‌/  ت‍ه‍ران‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ش‍ری‍ف‌،۱۳۷۹ .

11. آف‍ت‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ق‍ده‌)/ت‍دوی‍ن‌ م‍ؤس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌.-- ت‍ه‍ران‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌،۱۳۸۳.

12. ح‍اج‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ارک‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌.- ق‍م‌: زم‍زم‌ه‍دای‍ت‌،۱۳۸۳ .

13. ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ه‍دی‌/ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌؛ ن‍گ‍اه‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌/؛ [ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌] خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و آم‍وزش‌،اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌.-- ت‍ه‍ران‌: خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ف‍ارس‌،۱۳۹۲ .

14. ش‍ب‍ان‌ن‍ی‍ا، ق‍اس‍م‌/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - ال‍ه‍ی‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌. ؛ ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،۱۳۹۰ .

15. ش‍ی‍دائ‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌/ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)/ ق‍م‌: ی‍اق‍وت‌،۱۳۷۹ .

16. ع‍ی‍وض‍ی‌، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌/ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌.- ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌،۱۳۸۵.

17. م‍ی‍رب‍اق‍ری‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌/ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ت‍داول‌ ق‍درت‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ودول‍ت‍ه‍ا در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ (س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ال‍ک‍س‍ان‍دردوگ‍ی‍ن‌، ش‍ه‍ری‍ار زرش‍ن‍اس‌، وح‍ی‍د ی‍ام‍ی‍ن‌پ‍ور و داود ف‍ی‍رح‍ی‌)/ ق‍م‌: ت‍م‍دن‌ ن‍وی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۹۷ .

18. ن‍ژاد اح‍م‍د، م‍خ‍ت‍ار/ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ اک‍ت‍ب‍ر ۱۹۱۷ روس‍ی‍ه‌. ق‍م‌: اع‍ت‍دال‌،۱۳۸۳.

19. ن‍ک‍ون‍ام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا/ ب‍رگ‍ی‌ از آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌.-- ق‍م‌: ظه‍ورش‍ف‍ق‌،۱۳۸۶.

20. ه‍م‍ای‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۵ : ت‍ه‍ران‌).

21. (نرم افزار) آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). -- [ب‍ی‌ ج‍ا]: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ن‍دای‌ زی‍ت‍ون‌، [ب‍ی‌ ت‍ا].

. انتهای پیام /*
 

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


«قرآن صاعد»‏، «مناجات شعبانیۀ»،«دعای عرفات»‏،«صحیفۀ سجادیه» و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏

ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‎‏معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیۀ»‏امامان و «دعای عرفات»‏حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه‏‎ ‎‏است از ما است.‏