کد مطلب: 4111 | تاریخ مطلب: 24/08/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کتابشناسی موضوعی «روحانیت»

کتابشناسی موضوعی «روحانیت»

در این فهرست پایان نامه های مرتبط با موضوع «روحانیت» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود.

کتابشناسی موضوعی «روحانیت»

تهیه و تنظیم: روح الله صباغی

در این فهرست، پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع «روحانیت» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می‌شود.

1. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ان‍ق‍لاب‍ه‍ای‌ م‍ش‍روطه‌ و اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ه‍ادی‍ان‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌.اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رم‍وس‍وی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌؛دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د،۱۳۸۱.

2. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ن‍ق‍ش‌ ره‍ب‍ران‌ روح‍ان‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ن‍گ‍ارش‌رض‍ا س‍لام‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍م‍دی‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: [ت‍ه‍ران‌]: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و م‍ع‍ارف‌اس‍لام‍ی‌،۱۳۶۸.

3. ب‍ررس‍ی‌ وظای‍ف‌ و آف‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). زی‍ن‍ب‌ ف‍ت‍ح‍ی‌. (س‍طح‌ ۲ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌] )[ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌]- اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: خ‍ان‍م‌ ل‍ش‍ک‍ری‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ب‍وش‍ه‍ر: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ال‍زه‍را (ع‌)،۱۳۸۵.

4. روح‍ان‍ی‍ت‌ و ت‍ج‍دد: ج‍ری‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ک‍ری‌ س‍ی‍اس‍ی‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در دوره‌ ج‍دی‍د.ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ ف‍رات‍ی‌. (دک‍ت‍ری‌ )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: داود ف‍ی‍رح‍ی‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: م‍ن‍ص‍ور م‍ی‍راح‍م‍دی‌ و ع‍ل‍ی‍رض‍ا ام‍ی‍ن‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍اق‍ر ال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۸۶.

5. م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ف‍رآی‍ن‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ه‍دی‌ح‍ی‍دری‌ خ‍راج‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د ح‍اض‍ری‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دک‍ت‍ر م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌، دک‍ت‍راب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ش‍ک‍وری‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۶.

6. م‍ن‍اب‍ع‌ ق‍درت‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ای‍ران‌. ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ن‌ م‍لائ‍ک‍ه‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ای‍رج‌ ذوق‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ش‍اور رح‍م‍ان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌.

7. ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ (ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌) ب‍ات‍أک‍ی‍د ب‍ر ب‍ح‍ران‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ان‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رح‍ی‍م‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ آل‌س‍ی‍دغ‍ف‍ور. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌؛م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۸۰.

8. ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‍ه‌. م‍ح‍ق‍ق‌ غ‍لام‍رض‍ا ض‍اب‍طپ‍ور. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رح‍ی‍م‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: داود ف‍ی‍رح‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:[ق‍م‌]: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۷۷.

9. ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ رم‍ض‍ان‍ی‌پ‍ور. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رح‍ی‍م‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍لاح‌زاده‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: [ق‍م‌]: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۷۷.

10. ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در دوره‌ ق‍اج‍ار. پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍پ‍ور. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رح‍ی‍م‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍لاح‌زاده‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: [ق‍م‌]: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۷۷.

11. ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ظه‍ور ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. زه‍را خ‍ی‍رآب‍ادی‌. (س‍طح‌ ۲ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌])[ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌]- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍م‍ی‍درض‍ا وردی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ؟ ک‍اظم‍ی‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ب‍ی‍رج‍ن‍د: م‍درس‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ن‍رج‍س‌ (س‌)،۱۳۸۶.

12. ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ردم‌ از ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌ پ‍روی‍ز ب‍اق‍رپ‍ور.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رح‍ی‍م‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: داودف‍ی‍رح‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۷۹.

13. ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ب‍س‍ی‍ج‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ س‍اورچ‍م‍ن‍ی‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ آل‌ غ‍ف‍ور. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:م‍ح‍م‍دج‍واد ارس‍طا. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۷۸.

14. ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در وق‍وع‌ و پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. وه‍اب‌ م‍رادخ‍ان‍ی‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رم‍وس‍وی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د،۱۳۸۵،۱۴۳.

15. ن‍ق‍ش‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار از روح‍ان‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‌: ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ در دو ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌و م‍ش‍ه‍د. ن‍گ‍ارن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ رب‍ان‍ی‌ خ‍وراس‍گ‍ان‍ی‌. ([ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د؟] )ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍رام‍رز رف‍ی‍ع‌پ‍ور. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍ود ک‍ت‍اب‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: اص‍ف‍ه‍ان‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌،۱۳۸۱.

 

 

. انتهای پیام /*
 

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


«قرآن صاعد»‏، «مناجات شعبانیۀ»،«دعای عرفات»‏،«صحیفۀ سجادیه» و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏

ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‎‏معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیۀ»‏امامان و «دعای عرفات»‏حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه‏‎ ‎‏است از ما است.‏