کد مطلب: 3941 | تاریخ مطلب: 05/06/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کتابشناسی موضوعی: «اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی(س)»

کتابشناسی موضوعی: «اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی(س)»

امام خمینی درباره رابطه اخلاق و سیاست، باور دارد که سیاست می تواند ـ و باید ـ اخلاقی باشد؛ چرا که سیاست، چیزی نیست جز امتداد اخلاق در عرصه های گسترده تر جامعه و تحقق آرمان ها و اهداف دینی. بدین ترتیب، ایشان معتقد به آموزه یگانگی اخلاق و سیاست است.

روح الله صباغی

سرآغاز

در این رشته نوشتار، به معرفی موضوع‌های پژوهشی مرتبط با «امام خمینی و تاریخ معاصر ایران» و همچنین پایان‌نامه‌های مرتبط با آن موضوع می‌پردازیم. از این جهت فقط پایان‌نامه معرفی می‌شود که بسیاری از آنها چاپ نمی‌شوند، ولی می‌تواند منبع مهمی برای محقق به شمار آید.

نکته: پایان‌نامه‌هایی که با * مشخص شده‌اند، در کتابخانه تخصصی امام خمینی ـ قم موجود است.

مقدمه‌ای بر موضوع «اخلاق و سیاست»

«اخلاق» در دل نظام فکری امام خمینی جای دارد و در حقیقت همه دانش‌ها بر محور آن می‌چرخند. اخلاق از نظر ایشان به چند توصیه و حکم محدود نیست؛ بلکه مبتنی بر اصول و آموزه‌های عمیق فلسفی و کلامی و انسان‌شناختی است. نگاه امام خمینی به اخلاق، نگاهی حکیمانه است. ایشان هرچند عمیقاً به اخلاق دینی اعتقاد دارند و رذایل و فضایل اخلاقی را از دل احادیث معصومین(ع) بیرون می‌کشند؛ لیکن به سنت نقل اکتفا نمی‌کنند و از عقل برای تحلیل این احادیث و تبیین مفاهیم اخلاقی کاملاً بهره می‌گیرند.

امام خمینی درباره رابطه اخلاق و سیاست، باور دارد که سیاست می‌تواند ـ و باید ـ اخلاقی باشد؛ چرا که سیاست، چیزی نیست جز امتداد اخلاق در عرصه‌های گسترده‌تر جامعه و تحقق آرمان‌ها و اهداف دینی. بدین ترتیب، ایشان معتقد به آموزه یگانگی اخلاق و سیاست است.

برای بررسی بیشتر نظر امام خمینی درباره «اخلاق و سیاست» در ادامه به معرفی پایان‌نامه‌های مرتبط با همین موضوع که در کتابخانه تخصصی امام خمینی ـ قم موجود است، می‌پردازیم.

معرفی پایان نامه

1. * اخ‍لاق‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آرای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ج‍وادی‌آم‍ل‍ی‌. م‍ص‍ی‍ب‌ ای‍ران‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی ـ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: غ‍لام‍رض‍ا ب‍ه‍روز ل‍ک‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ن‍ص‍ور م‍ی‍راح‍م‍دی‌. ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍اق‍ر ال‍ع‍ل‍وم(ع‌)، 1392.

سرعنوان موضوعی: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ - اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ وس‍ی‍اس‍ت‌/ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۲ - - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌.

2. * راب‍طه‌ اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آراء ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌‌. ن‍گ‍ارش‌ ه‍ادی‌ ج‍لال‍ی‌ اص‍ل‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- قم: دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۹۱.

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍طال‍ب‌: ف‍ص‍ل‌ اول‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ل‍ی‍ات‌.- ف‍ص‍ل‌ دوم‌: م‍ب‍ان‍ی‌اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌.- ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌: ش‍ی‍وه‌ه‍ا و م‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ دراص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ش‍ان‌.- ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌: ن‍ظری‍ات‌ و آرای‌ خ‍اص‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ در اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ش‍ان‌.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذارج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌،روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - ن‍ظری‍ه‌درب‍اره‌ ف‍ق‍ه‌/ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ (ف‍ق‍ه‌)/اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌.

3. * ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ظری‍ه‌ ع‍دال‍ت‌ (ق‍س‍ط) ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ه‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د م‍س‍ل‍م‍ان‌اب‍ون‍ص‍ر ف‍اراب‍ی‌، ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ش‍ه‍ی‍د ص‍در. م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌. (دک‍ت‍ری‌) ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ۱۳۷9.

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍طال‍ب‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ک‍ل‍ی‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ع‍دال‍ت‌ در ش‍رق‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ و غ‍رب‌.- ب‍اب‌ اول‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ع‍دال‍ت‌ در اس‍لام‌.-ب‍اب‌ دوم‌: ب‍ررس‍ی‌ آرا و دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ص‍ادی‍ق‌ م‍ورد ن‍ظر (س‍ه‌ م‍ت‍ف‍ک‍ر م‍س‍ل‍م‍ان‌).- ب‍اب‌س‍وم‌: ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ظری‍ه‌ ع‍دال‍ت‌.

سرعنوان موضوعی: ف‍اراب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۲۶۰ ؟ - ۳۳۹ ق‌ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍دال‍ت‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌،روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - ن‍ظری‍ه‌درب‍اره‌ ع‍دال‍ت‌/ص‍در، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۹۳۱ - ۱۹۷۹ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍دال‍ت‌/ع‍دال‍ت‌.

4. * م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ک‍ری‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍أث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر م‍واض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ش‍ان‌ در ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌. س‍طح‌ ۳ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د]- م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت ‌ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌،۱۳۹۰.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/اس‍لام‌ و دول‍ت‌ - ای‍ران‌/اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ -ای‍ران‌/ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ .

5. * س‍ی‍ره‌ اخ‍لاق‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). زری‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌. (س‍طح‌ ۲ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌])[ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌]- آم‍ل‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ف‍اطم‍ه ال‍زه‍را (س‌).

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۸ - اخ‍لاق‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذارج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - س‍ی‍اس‍ت‌/اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌.

6. * اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ و رف‍ت‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). ن‍ج‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ری‌ ال‍م‍وت‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- ق‍م‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د،۱۳۸۶.

فهرست مطالب: ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌: ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در م‍ی‍ان‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌اس‍لام‍ی‌.- ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌: س‍ی‍اس‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌.- ف‍ص‍ل‌پ‍ن‍ج‍م‌: اخ‍لاق‌ ق‍درت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌.- ف‍ص‍ل‌ ش‍ش‍م‌: م‍ن‍طق‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رس‍ی‍اس‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ ب‍ه‌ اخ‍لاق‌ ق‍درت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذارج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - اخ‍لاق‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ وب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا/اخ‍لاق‌اس‍لام‍ی‌/اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌.

7. * ح‍ک‍م‍ران‍ی‌ م‍طل‍وب‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ض‍م‍ی‍ری‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌ ـ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب ‌اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۷.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ح‍اک‍م‍ان‌/اس‍لام‌ ودول‍ت‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌/ک‍ارم‍ن‍دان‌ -اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌‌ای‌.

8. * ن‍س‍ب‍ت‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ غ‍ف‍وری‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌- ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۶.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌.

9. * ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ غ‍زال‍ی‌ و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌). (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‌- [ق‍م‌]: ج‍ام‍ع‍ة ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ (ص‌) ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه، م‍درس‍ه‌ع‍ال‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۸.

سرعنوان موضوعی: اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذارج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/غ‍زال‍ی‌،م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۵۰ - ۵۰۵ ق‌ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌.

10. * اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‌س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍ق‍ق‌ ن‍راق‍ی‌ و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌. ن‍گ‍ارش‌ ن‍ج‍م‍ه‌ ک‍ی‍خ‍ا. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- ق‍م‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)،۱۳۸۴.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌/م‍ح‍ق‍ق‌س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍وس‍ی‌،۱۰۱۷ _ ۱۰۹۰ق‌ - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ وس‍ی‍اس‍ت‌/ن‍راق‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۱۸۵ - ۱۲۴۵ ق‌. - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌ وس‍ی‍اس‍ت‌.

11. * ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍س‍أل‍ه‌ م‍خ‍ال‍ف‍ی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از م‍ن‍ظر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌). غ‍لام‍رض‍ام‍رت‍ض‍وی‌ ث‍ان‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی) ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- دان‍ش‍گ‍اه‌: ق‍م‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)، ۱۳۸۳.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌/خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذارج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸ - س‍ی‍اس‍ت‌/اپ‍وزی‍س‍ی‍ون‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌م‍ذه‍ب‍ی‌ - اس‍لام‌/ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ -  ج‍ن‍اح‍ه‍ای‌س‍ی‍اس‍ی‌/اخ‍لاق‌ و س‍ی‍اس‍ت‌.

12. * م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ (ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آراء ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)). ح‍ی‍در ام‍ان‍ی‌ف‍ر. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ) ف‍ق‍ه‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق ـ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اراک‌، ۱۳۷۹.

فهرست مطالب: ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌: م‍ب‍ح‍ث‌ دوم‌: ج‍ای‍گ‍اه‌ ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ در اس‍لام‌.- م‍ب‍ح‍ث‌ س‍وم‌: م‍رزه‍ا و م‍ص‍ادی‍ق‌ ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ و ع‍دم‌ آن‌ در اس‍لام‌.- ال‍ف‌) م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍واردت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ در اص‍ول‌ ع‍ق‍ای‍د.- ب‌) م‍وارد ع‍دم‌ ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ در اص‍ول‌ ع‍ق‍ای‍د.-م‍ب‍ح‍ث‌ چ‍ه‍ارم‌: ف‍ق‍ه‌ و ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌.- ال‍ف‌) م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍ص‍ادی‍ق‌ ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ درف‍ق‍ه‌.- ب‌) م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍ص‍ادی‍ق‌ ق‍اطع‍ی‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌.- ج‌) ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ و اخ‍لاق‍ی‍ات‌.-م‍ب‍ح‍ث‌ پ‍ن‍ج‍م‌: م‍روری‌ ب‍ر ن‍ظرات‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌.- م‍ب‍ح‍ث‌ ش‍ش‍م‌: پ‍اس‍خ‌ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ت‍س‍اه‍ل‌ دی‍ن‍ی‌/ت‍س‍اه‍ل‌ دی‍ن‍ی‌ (ف‍ق‍ه‌).

13. * م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظری‍ه‌ دول‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا ن‍ظری‍ه‌ دول‍ت‌ م‍درن‌. ح‍س‍ی‍ن‌ه‍ادوی‌. (دک‍ت‍ری) ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، ۱۳۸۵.

سرعنوان موضوعی: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۸- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ دول‍ت‌/اس‍لام‌ و دول‍ت‌/س‍ی‍اس‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌.

 

 

. انتهای پیام /*
 

«قرآن صاعد»‏، «مناجات شعبانیۀ»،«دعای عرفات»‏،«صحیفۀ سجادیه» و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏

ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‎‏معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیۀ»‏امامان و «دعای عرفات»‏حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه‏‎ ‎‏است از ما است.‏

زمزم احکام، بیتوته در منا و رمی جمرات سه گانه

بیتوته در منا و رمی جمرات سه گانه:
بعد از انجام اعمال منا در روز عید، واجب است شب یازدهم و شب دوازدهم ذی الحجه را در منی‏ بیتوته کند؛ یعنی از غروب آفتاب تا نصف شب در آنجا بماند. و روز یازدهم و دوازدهم بعد از طلوع آفتاب باید سه جمره اولی و وسطی و عقبه رمی شود، یعنی به هر جمره هفت سنگ زده شود.