سیری در زندگی و سیره امام خمینی(س)- درس هشتم


هدف های آموزشی

1ـ آشنایی با آغاز نهضت امام خمینی
2ـ آگاهی از نقش انقلاب سفید در قیام پانزده خرداد
3ـ آشنایی با عمق دیدگاه امام خمینی نسبت به اقدامات رژیم شاه

کد : 4876 | تاریخ : 03 بهمن 1401

انتهای پیام /*