درس گفتارهایی از کتاب آداب الصلوه، جلسه ۲۵

شرح کتاب آداب الصلوة امام خمینی، جلسه ۲۵
مقام دوم از مقصد دوم، باب دوم

چگونه درک حضور میسر است؟
قدم دوم: درک استدلالی را به درک قلبی تبدیل کنیم
چگونه درک استدلالی را به درک قلبی تبدیل کنیم؟
راه نخست: تفسیر همه پدیده های طبیعی و انسانی بر اساس حضور خداوند

کد : 4342 | تاریخ : 01 اردیبهشت 1400

انتهای پیام /*