درس گفتارهایی از کتاب آداب الصلوه، جلسه 23

شرح کتاب آداب الصلوة امام خمینی، جلسه ۲۳
مقام دوم از مقصد دوم، باب دوم

◽️اشاره ای به مطالب فصل
◽️ درک حضور مانع سبب مبادرت به ستر عیوب است
◽️ اگر سالک خود را در محضر حضرت حق ببیند
◽️مراتب سه گانه عورات و زشتی ها
◽️ ادب ظاهری حضور در محضر حضرت حق جل و علا

کد : 4323 | تاریخ : 29 فروردين 1400

انتهای پیام /*