یاد برادر

امام، هنگام توصیف آقای پسندیده میگفتند: او از کودکی با وقار و مؤدب بود و حتی در خانه نیز همواره با لباس رسمی (عبا و قبا) روی پتو مینشست و به پشتی تکیه میزد.

کد : 4106 | تاریخ : 19 آبان 1399

یاد برادر

امام گاهی از مکتب خانه ملا ابوالقاسم و شیوة تدریس در مکتب خانه صحبت میکردند و از مدرسه احمدیه در خمین یاد میکردند. گاه از هیبت و متانت و جذبة آقای پسندیده، که سبب علاقه ایشان به درس خواندن شده بود، نقل میکردند. نزد  ایشان منطق، سیوطی و اندکی از مطول را خوانده و خوش نویسی را نیز از ایشان سرمشق گرفته بودند. هنگام توصیف آقای پسندیده میگفتند: او از کودکی با وقار و مؤدب بود و حتی در خانه نیز همواره با لباس رسمی (عبا و قبا) روی پتو مینشست و به پشتی تکیه میزد.

انتهای پیام /*