کتابشناسی موضوع «امام خمینی و تصوف»

در این نوشته، منابع مرتبط با موضوع «امام خمینی و تصوف» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود. لازم به یادآوری است که منابع مربوط به عرفان در نوشته ای دیگر ارائه می گردد.

کد : 4049 | تاریخ : 21 مهر 1399

تدوین روح الله صباغی

در این نوشته، منابع مرتبط با موضوع «امام خمینی و تصوف» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود. لازم به یادآوری است که منابع مربوط به عرفان در نوشته ای دیگر ارائه می گردد.

منابع موجود در کتابخانه تخصصی امام خمینی (س) ـ قم

1. (کتاب) رف‍ی‍ع‍ی‌، ب‍ه‍روز. اخ‍لاق‌، ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌ اس‍لام‍ی‌/ گ‍ردآوری‌ و گ‍زارش‌ از ب‍ه‍روز رف‍ی‍ع‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ _ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی‌.-- ت‍ه‍ران‌: ال‍ه‍دی‌،۱۳۷۷ .

2. (کتاب) ج‍ه‍ان‍ی‌پ‍ور، ی‍اس‍ر. اس‍رار ع‍رش‍ی‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) ب‍ر م‍ص‍ب‍اح‌ الان‍س‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌،۱۳۹۷ .

3. (کتاب) خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د ح‍س‍ن‌. ت‍ح‍ری‍ر ت‍وح‍ی‍د: ش‍رح‌ م‍ق‍دم‍ه‌ داودب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود ق‍ی‍ص‍ری‌ ب‍ر ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌/ ت‍ن‍ظی‍م‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍گ‍ارش‌  س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود ص‍ادق‍ی‌.--ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌؛ان‍ج‍م‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۹۴ .

4. (پایان نامه) ع‍زی‍زی‌، آم‍ن‍ه‌. ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ دو ب‍خ‍ش‌ از ک‍ت‍اب‌ راب‍ع‍ه‌ ع‍ارف‌ و اول‍ی‍اء ه‍م‌ م‍س‍ل‍ک‌ وی‌ دراس‍لام‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ آراء ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د) ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌-اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود ی‍وس‍ف‌ ث‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دک‍ت‍ر ب‍ه‍زار س‍ال‍ک‍ی‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۲.

5. (پایان نامه) پ‍روی‍ن‌، ج‍ل‍ی‍ل‌. ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍ص‍وف‌ و ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌. ج‍ل‍ی‍ل‌ پ‍روی‍ن‌.(ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود ی‍وس‍ف‌ث‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دک‍ت‍ر غ‍لام‍رض‍ا اع‍وان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۸۲-۱۳۸۱ .

چکیده: این رساله مشتمل بر دو بخش است: بخش تحقیق و بخش ترجمه. بخش تحقیق در سه فصل سیری اجمالی در کتاب ، نگاهی گذرا به کارنامه علمی ویلیام چیتک و حقیقت تصوف فراهم آمده است. در فصل حقیقت تصوف براساس برخی نکات کلیدی کتاب که تقریبا بر تمام فصول کتاب سایه افکنده است، مطالبی درخور ارائه شده و با آرا امام دراین زمینه ها مقایسه شده است . عناوین کلی این فصل عبارتند از: حقیقت تصوف، مقام احسان، عشق و صوفی نمایان و صوفیان راستین. کتاب حاضر که از سوی یکی از اساتید مبرز و برجسته تصوف به رشته تحریر درآمده است ، تصویری متقن و محکم از سرچشمه ها و شرایط پیدایش و رشد و نضج تصوف و عرفان اسلامی و نیز برخی موضوعات و مضامین عمده و کلیدی آن عرضه می کند. مولف پس از نگاهی کلی به این سنت، با مهارت و تخصصی درنوع خود کم نظیر ، اقوال و مطالبی را از لابه لای انبوه آثار منظوم و منثور برخی اکابر و مشایخ صوفیه از جمله ابن عربی ، بها ولد، مولوی ، احمد سمعانی و ... استخراج کرده ، تصویری شاداب و پویا از تعالیم و باورهای تصوف و عرفان اسلامی و طرفداران آن درده فصل ارائه می دهد که عبارتند از : 1- مشرب صوفیه. 2- سنت تصوف3-اسم و حقیقت فراسوی اسم4-پرورش نفس5-ذکر خدا6-طریق عشق7-رقص بی پایان 8-صور بهجت9-هبوط10- پارادوکس حجاب.

6. (کتاب) ع‍رب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا. ت‍ص‍وف‌ و ع‍رف‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‍ای‌ م‍ت‍اخ‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍رب‌.--م‍ش‍ه‍د: ض‍ام‍ن‌ آه‍و،۱۳۸۸ .

7. (پایان نامه) ک‍ری‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د. ج‍ای‍گ‍اه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ع‍ت‍ی‍ق‍ی‌ در ت‍ص‍وف‌ س‍ده‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍- . ق‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌م‍ن‍اب‍ر ع‍ت‍ی‍ق‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از آرای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌. ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ س‍ع‍ی‍دک‍ری‍م‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌پ‍ورج‍وادی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود ی‍وس‍ف‌ ث‍ان‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌:پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۸۴-۱۳۸۳ .

چکیده: منابر همان است که در تاریخ تصوف به مجالس معروف است. مشایخ صوفیه در مجالس برخی از نکات دقیق عرفانی را به صورت ایما و اشاره به مریدان گوشزد می کردند و بعضی از مریدان این نکات را که به نحو ارتجالی نیز ایراد شده بود از سر تبرک و تیمن می نگاشتند. منابر جلال الدین عتیقی درست حاصل چنین تلاشی است که یکی از مریدان وی به نام ابوالمجد تبریزی به کتابت درآورده است. منابر عتیقی براساس یک نسخه که نسخه مادر است تصحیح شده و به همراه یک مقدمه و پاره ای توضیحات در اینجا آورده شده است. این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول درباب زندگی و آثار جلال الدین عتیقی است. فصل دوم ویژگیهای منابر و نیز مشخصات نسخه منحصر به فرد منابر مورد تحقیق قرار گرفته است. فصل سوم به کاربرد الفاظ عاشقانه در دیوان امام خمینی (ره) می پردازد. در فصل چهارم متن منابر براساس روش قیاسی تصحیح شده است و در فصل پنجم سعی گشته تا پاره ای از پیچیدگی های متن منابر توضیح داده شود.

8. (کتاب) م‍دن‍ی‌، م‍ح‍م‍د. خ‍اطرات‌ ن‍اش‍رالاس‍لام‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌: خ‍اطرات‍ی‌ از س‍ه‌ رب‍ع‌ ق‍رن‌ م‍ج‍اه‍دت‍ه‍ای‌ خ‍ال‍ص‍ان‍ه‌آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ج‍اه‍د ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍د م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍رالاس‍لام‌/ -- ت‍ه‍ران‌: راه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌،۱۳۹۵.

9. (پایان نامه) ح‍ج‍ازی‌، م‍ی‍ن‍ا. ری‍ش‍ه‌ی‍اب‍ی‌ خ‍اس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در رس‍ال‍ه‌ س‍رال‍ص‍ل‍وة ازدی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌. س‍ی‍ده‌ م‍ی‍ن‍ا ح‍ج‍ازی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌ وح‍دی‍ث‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ب‍اس‌ ه‍م‍ام‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د غ‍ف‍ران‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌،۱۳۸۰.

10. (کتاب) خ‍ل‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌. زه‍د و پ‍ارس‍ای‍ی‌/ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ خ‍ل‍ج‍ی‌.-- ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌،۱۳۹۲ .

11. (پایان نامه) ص‍ادق‌زاده‌ درب‍ان‌، ف‍ی‍روزه‌. س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍طور م‍ف‍ه‍وم‌ ف‍ق‍ر در ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ آن‌ در آراء ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌). ف‍ی‍روزه‌ ص‍ادق‌زاده‌ درب‍ان‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود ص‍ادق‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌.دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۷.

12. (کتاب) م‍ظاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا. ش‍رح‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ع‍ب‍دال‍رض‍ا م‍ظاه‍ری‌.-- ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌،۱۳۸۷ .

13. (کتاب) ک‍رم‍ی‌، ح‌. طری‍ق‍ت‌ ت‍زوی‍ر: روای‍ت‍ی‌ ت‍ل‍خ‌ از دن‍ی‍ای‌ دروی‍ش‍ی‌/ -- ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌،۱۳۹۱.

14. (پایان نامه) ص‍درائ‍ی‌، رق‍ی‍ه‌. م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌ در دی‍وان‌ اش‍ع‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌). رق‍ی‍ه‌ ص‍درائ‍ی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د) زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: دک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، ۸۳-۱۳۸۲.  

15. (پایان نامه) ف‍اطم‍ی‌ ب‍ص‍ی‍ر، م‍ص‍طف‍ی‌. م‍ب‍ان‍ی‌ و اه‍داف‌ ری‍اض‍ت‌ در ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آراء ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌).ن‍گ‍ارن‍ده‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ف‍اطم‍ی‌ ب‍ص‍ی‍ر. س‍طح‌ ۳ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د]- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ گ‍رج‍ی‍ان‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ک‍ی‍اش‍م‍ش‍ک‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌: [ق‍م‌]:م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍رادران‌،۱۳۸۹.

16. (پایان نامه) خ‍دام‍رادی‌، ث‍ری‍ا. م‍راق‍ب‍ه‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ک‍ش‍ف‌ و ش‍ه‍ود (از آغ‍از ق‍رن‌ ش‍ش‍م‌) ب‍ا ت‍أک‍ی‍د ب‍ر آراء ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌. ث‍ری‍ا خ‍دام‍رادی‌. (ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د )ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود ی‍وس‍ف‌ ث‍ان‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: دک‍ت‍ر س‍ی‍د ام‍ی‍ر اک‍رم‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌:ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۲.

انتهای پیام /*