مسلکِ نیستی 2

گر سالک او منازلی سیر کند‏ ** ‏خود مسلک نیستی بود منزل ما‏/ ‏‏صد قافله دلْ بار بمقصد بستند ** ‏بر جای بماند این دل غافِل ما‏/ ‏‏گر نوح ز غرق سوی ساحل ره یافت‏ ** ‏‏این غرق شدن همی بوَد ساحِل ما‏

کد : 3934 | تاریخ : 02 شهریور 1399

گر سالک او منازلی سیر کند‏

‏خود مسلک نیستی بود منزل ما‏

‏‏صد قافله دلْ بار بمقصد بستند

‏بر جای بماند این دل غافِل ما‏

‏‏گر نوح ز غرق سوی ساحل ره یافت‏

‏‏این غرق شدن همی بوَد ساحِل ما‏

انتهای پیام /*