مسلکِ نیستی

جُز عشق تو هیچ نیست اندر دل ما‏ ** ‏‏عشق تو سرشته گشته اندر گِل ما‏/ ‏‏«اسفار» و «شفاء» ابن سینا نگشود‏ ** ‏با آن هَمه جرّ و بحثها مُشکِل ما‏/ ‏‏با شیخ بگو که راه من باطِل خواند ** ‏بر حقّ تو لبخند زند باطِل ما‏

کد : 3933 | تاریخ : 02 شهریور 1399

جُز عشق تو هیچ نیست اندر دل ما‏

‏‏عشق تو سرشته گشته اندر گِل ما‏

‏‏«اسفار» و «شفاء» ابن سینا نگشود‏

‏با آن هَمه جرّ و بحثها مُشکِل ما‏

‏‏با شیخ بگو که راه من باطِل خواند

‏بر حقّ تو لبخند زند باطِل ما‏

انتهای پیام /*